Giới thiệu ngành nghề - Phương pháp học Đại học

Giới thiệu ngành nghề - Phương pháp học Đại học

Cung cấp cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về ngành Y đồng thời hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp học Đại học nói chung và phương pháp học Y nói riêng.