Các khoá học hiện tại

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học

Chương trình bồi dưỡng được áp dụng đối với nhân viên y tế trường học trong các Cơ sở giáo dục nầm non, Cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên biệt và giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục đích: Nâng cao năng lực về công tác y tế trường học cho đội ngũ nhân viên y tế trường học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục.


Danh mục khoá học