MODULE SINH LÝ BỆNH

MODULE SINH LÝ BỆNH

Sinh lý bệnh là những kiến thức về các quá trình sinh lý bị rối loạn đến từ, gây ra hay kết hợp với một bệnh, tình trạng bệnh hay tổn thương. Bệnh học nghiên cứu/mô tả các tình trạng đặc trưng thấy trong một tình trạng bệnh trong khi đó sinh lý học là môn học mô tả các quá trình, các cơ chế hoạt động bên trong một cơ thể sống. Sinh lý bệnh lý giải các thay đổi chức năng diễn ra bên trong một cơ thể bị một bệnh hay ở trong một tình trạng bệnh lý nào đó.

Mỗi một bài học trong module đều xác định mục tiêu cơ bản cụ thể. Tuy vậy, người học được khuyến khích đọc thêm những phần ngoài mục tiêu để mở rộng và nâng cao hiểu biết về môn học này. [MODIFIABLE]