Available courses

Course Image Miễn dịch cơ bản

Miễn dịch cơ bản

Các khái niệm về miễn dịch, chức năng của các cơ quan, tế bào và chất tiết của chúng

Đối tượng: Y2

Course Image 70 cây thuốc nam thường dùng ở tuyến cơ sở

70 cây thuốc nam thường dùng ở tuyến cơ sở

Tìm hiểu các tác dụng của cây thuốc nam thường dùng ở tuyến cở

Đối tượng: Y5

Course Image Sinh lý bệnh

Sinh lý bệnh

Tìm hiểu các nguyên lý sinh lý bênh

Đối tượng: Y3

Course Image Lý thuyết điều dưỡng nội khoa bệnh hô hấp

Lý thuyết điều dưỡng nội khoa bệnh hô hấp

Đối tượng: Y3 chương trình tiên tiến

Ngôn ngữ: tiếng Anh